İş Sürekliliği

En hızlı ve en sorunsuz şekilde işinizin devamlılığını sağlayın

İletişim İçin Tıklayın

İŞ SÜREKLİLİĞİ

Hızla gelişen teknolojiler ve iç ve dış paydaşların katılımını gerektiren karmaşık süreçler; yeni iş fırsatları ve olanaklar oluşturmanın yanında, iş süreçlerini kesintiye uğratabilecek birçok tehdidi ve zaafiyeti de beraberinde getirmektedir. Günümüzün rekabetçi koşullarında; kuruluşların uzun süreli kesintilere ve yavaş tepki sürelerine karşı alternatifi bulunmayan süreçlere ve sistemlere tahammülü bulunmamaktadır.

İş sürekliliği; kuruluşların, günlük işleyişlerini etkileyebilecek her türlü tehdide karşı uygulaması gereken süreçler, kurallar, karar ve faaliyetler bütününü ifade eder. Bu açıdan bakılırsa, iş sürekliliği çerçevesi kuruluşların zor zamanlarında yardımına koşan bir “B Planı” niteliğindedir.

BulutBroker, paydaşlarına mümkün olan en yüksek değeri sağlayabilmek için tüm iş süreçlerinin ve kurumsal operasyonlarının sürekliliğinin sağlanmasına en yüksek önemi vermektedir.

BulutBroker'ın operasyonel risk yönetimi faaliyetleri; olay anında acil müdahale, kriz yönetimi, iş sürekliliği ve kurtarma safhalarını içerecek şekilde, ilgili tüm çalışanların oluşturduğu bir platformda, planlı bir yol haritası dahilinde ve sürekli gözden geçirme ve iyileştirmelerle birlikte sürdürülmektedir.

İş Sürekliliği çözümleri olarak: tedarik zinciri problemleri, bilgi sistemleri kesintileri, makina bozulmaları, yangın, doğal afet, ve benzeri operasyonel risklerin gerçekleşmesi halinde meydana gelebilecek iş ve üretim kesintilerinden kaynaklanan kayıpları asgari düzeye indiriyoruz. BulutBroker, iş sürekliliği politika ve planlarının ilgili fonksiyonlarla beraber oluşturulması, kurum geneline yaygınlaştırılması, güncellenmesi ve test edilmesi çalışmalarını yürütmektedir. Bu çalışmaların nihai amacı; ürün güvenliği ve kalitesinden, yasa ve yönetmeliklere uyumdan, şirketin kurumsal itibarından ve sosyal sorumluluk bilincinden, insan hayatına verilen öncelik ve değerden, çevre duyarlılığından taviz vermeksizin:

● İş süreçlerinin kesintiye uğradığı durumlarda oluşan olay/acil durum yönetimi ve doğru iç /dış iletişim akışını sağlamak
● Kritik hizmetlerimizin müşterilerimize kesintisiz sunulmasını sağlamak maksadı ile ile müdahale planları geliştirmek ve sürekli iyileştirmek
● Personel ve diğer kaynakların kısıtlı olduğu durumlarda tüm kaynaklardan etkin ve verimli şekilde faydalanmak
● Kesinti sürelerini şirket, müşteriler, tedarikçiler ve diğer kritik paydaşlar açısından asgari düzeye indirmek
● Olası kesinti sonrası gerçekleştirilecek kurtarma çalışmaları sonrasında normal çalışma düzenine dönüşü en etkin şekilde gerçekleştirmek
● Şirket altyapısını kesinti ihtimallerini azaltacak şekilde geliştirmek için yatırım yapmak
● İş kesintilerinin finansal ve itibari olumsuz etkilerini azaltmaktır.

İş Sürekliliği Çerçevesinin Faydaları Nelerdir? (ICON)

✓ Organizasyonda bir bütün olarak etkin bir iş sürekliliği yönetiminin sağlanması
✓ Müşterilerinize verilen hizmetin devamlılığını sağlayarak bir rekabet avantajı sağlanması
✓ Olağanüstü durumlar ve olası riskli durumlarda oluşacak maddi zararın en aza indirilmesi
✓ İş sürekliliği yönetimi kapsamında sektördeki geçerli olan mevzuata ve standartlara uyumun sağlanması
✓ Sistemlerin ve süreçlerin erişilebilirliği

BulutBroker olarak iş ve süreçlerinizi etkileyebilecek olaylara karşı hazırlıklı olmanızı ve böyle bir durumda, süreci önceden planlandığı şekilde yönetebilmenizi sağlayacak hizmetleri kurumlara sunuyoruz.